Chuyên mục: Chuyển đổi VAS sang IFRS

Cập nhật các thông tin liên quan đến chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS, các kiến thức liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính Việt Nam (VAS) sang IFRS. Lộ trình áp dụng chuẩn mực IFRS cũng như các cơ hội, thách thức khi áp dụng IFRS tại Việt Nam trong thời gian tới.