Với dịch vụ này, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng:

(1) cung cấp báo cáo tài chính được chuyển đổi sang Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) cho mục đích hợp nhất của công ty mẹ.

(2) chuyển đổi số liệu của năm đầu tiên áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS)

Theo đó, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc cụ thể sau:

So sánh và xác định các khác biệt giữa Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) và lập kế hoạch cho việc chuyển đổi.

Xây dựng mẫu Báo cáo tài chính (BCTC) theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết để phục vụ cho việc lập BCTC theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).

Xác định các bút toán để chuyển đổi số liệu từ hệ thống tài khoản theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam sang hệ thống tài khoản theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS)

Lên số liệu trên BCTC và hoàn thiện các thuyết minh tương ứng

Rà soát và kiểm tra lại tổng thể tính hợp lý của số liệu, cũng như tính tuân thủ về trình bày và công bố thông tin trên BCTC -> Hoàn tất.

Các dịch vụ liên quan