Mục đích và cách thức cung cấp dịch vụ này:

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ giúp tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến kế toán và giải pháp tương ứng trong các loại giao dịch hoặc sự kiện trọng yếu và phức tạp của khách hàng, ví dụ như:

 • Chuyển đổi báo cáo từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam sang Chuẩn mực Quốc tế và ngược lại
 • Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán, phần mềm để sử dụng thông tin có sẵng có cho mục đích lập báo cáo thuế, sổ sách kế toán theo hệ thống kế toán Việt Nam
 • Dịch vụ cung cấp thông tin, báo cáo đặc biệt cho mục đích quản trị (Ví dụ: báo cáo dòng tiền, lập kế hoạch tài chính,…)
 • Phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu, phân tích các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính
 • Giao dịch mua – bán, sáp nhập doanh nghiệp
 • Phát hành trái phiếu, cổ phiếu
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp

Theo đó, các bước công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau:

 • Trao đổi chi tiết với khách hàng để hiểu rõ vấn đề của khách hàng.
 • Nghiên cứu các quy định hiện hành, hướng dẫn chính thức và tiền lệ
 • Trong trường hợp cần thiết, phân tích các quy định hiện hành, tư vấn các phương án khả thi và đưa ra ưu và nhược điểm của từng phương án để đưa ra đề xuất khả thi nhất;
 • Tư vấn hoặc trực tiếp hỗ trợ khách hàng xử lý vấn đề nếu họ không tự làm được.

Khách hàng thường sử dụng dịch vụ này trong những trường hợp sau:

 • Khách hàng là các nhà quản lý nước ngoài chưa hiểu đầy đủ các quy định kế toán, thuế và các quy định pháp lý liên quan tại Việt Nam
 • Nhân viên khách hàng cảm thấy chưa hiểu rõ các chuẩn mực và quy định kế toán, thuê.
 • Khách hàng muốn xác nhận cách hiểu các vấn đề về kế toán, thuế và các quy định pháp lý có liên quan
 • Khách hàng muốn tham khảo ý kiến tư vấn trong trường hợp các quy định chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định.
 • Khách hàng không có nguồn lực về con người và thời gian để làm, muốn được có bên hỗ trợ thực hiện thay.
 • Khách hàng muốn các đề xuất của bên tư vấn để xử lý các bất cập nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động kinh doanh.

Các dịch vụ liên quan