Mục đích và cách thức cung cấp dịch vụ này:

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ giúp tư vấn và hỗ trợ khách hàng cách xử lý các vấn đề cơ bản liên quan đến thuế, ví dụ như:

 • Đăng ký ban đầu với cơ quan thuế.
 • Tư vấn cách xuất giải pháp hóa đơn điện tử.
 • Liên hệ với các nhà cung cấp về thủ tục hóa đơn, chứng từ phù hợp cho mục đích thuế.
 • Làm việc với bên phần mềm quản lý doanh nghiệp (Vd: SAP, ERP,…) để tư vấn việc tuân thủ thuế, ví dụ chuyển đổi, sử dụng dữ liệu trong phần mềm kế toán cho mục đích kế khai thuế, phát hành hóa đơn xuất hóa đơn đúng hướng dẫn của cơ quan thuế.
 • Tư vấn các vấn đề tuân thủ quy định thuế (Vd: Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế Nhà thầu, Thuế TNCN, Thuế XNK,…)
 • Tư vấn các vấn đề cơ bản về hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu,…
 • Tư vấn các quy định tuân thủ về chuyển giá.
 • Hỗ trợ viết và gửi công văn cho cơ quan thuế để làm rõ cách kê khai hay cách tính thuế đối với trường hợp cụ thể, khi văn bản hướng dẫn có nhiều cách hiểu khác nhau.

Theo đó, các bước công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau:

 • Trao đổi chi tiết với khách hàng để hiểu rõ vấn đề của khách hàng.
 • Nghiên cứu các quy định hiện hành, hướng dẫn chính thức và tiền lệ (nếu có).
 • Tư vấn hoặc trực tiếp hỗ trợ khách hàng xử lý vấn đề nếu họ không tự làm được.
 • Khách hàng thường sử dụng dịch vụ này trong những trường hợp sau
 • Khách hàng là các nhà quản lý nước ngoài chưa hiểu đầy đủ các quy định thuế địa phương
 • Nhân viên khách hàng cảm thấy chưa hiểu rõ các thủ tục của cơ quan thuế.
 • Khách hàng muốn xác nhận cách hiểu các vấn đề thuế.
 • Khách hàng muốn tham khảo ý kiến trong trường hợp các quy định chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định.
 • Khách hàng không có nguồn lực về con người và thời gian để làm, muốn được có bên hỗ trợ thực hiện thay.
 • Khách hàng muốn các đề xuất của bên tư vấn thuế để xử lý các bất cập nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động kinh doanh.

Khách hàng thường sử dụng dịch vụ này trong những trường hợp sau

 • Khách hàng là các nhà quản lý nước ngoài chưa hiểu đầy đủ các quy định thuế địa phương
 • Nhân viên khách hàng cảm thấy chưa hiểu rõ các thủ tục của cơ quan thuế.
 • Khách hàng muốn xác nhận cách hiểu các vấn đề thuế
 • Khách hàng muốn tham khảo ý kiến trong trường hợp các quy định chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định.
 • Khách hàng không có nguồn lực về con người và thời gian để làm, muốn được có bên hỗ trợ thực hiện thay.
 • Khách hàng muốn các đề xuất của bên tư vấn thuế để xử lý các bất cập nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động kinh doanh.

Các dịch vụ liên quan