Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ giúp hỗ trợ khách hàng hoàn tất các nội dung công việc liên quan đến quá trình chuyển sang áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) theo cách hiệu quả nhất về thời gian, công sức và tài chính. Theo đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong việc những việc sau:

  • Xây dựng quy trình chuyển đổi dữ liệu từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam sang Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) tuân thủ theo Chuẩn mực IFRS 1 – Lần đầu áp dụng IFRS
  • Xây dựng mới hệ thống tài khoản và quy trình lập BCTC phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS)
  • Sắp xếp lại quy trình xử lý và tập hợp dữ liệu từ tất cả các bộ phận liên quan, cũng như xác lập rõ ràng trách nhiệm liên quan của các bộ phận đó trong việc phối hợp với bộ phận kế toán
  • Tổ chức lại bộ máy nhân sự kế toán-tài chính để bảo đảm các vị trí công việc phù hợp với yêu cầu mới
  • Nâng cấp phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp (ERP) sao cho phù hợp với yêu cầu cao hơn của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
  • Nâng cấp cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc đo lường và xác định giá trị các khoản mục trên BCTC theo hướng dẫn của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS).
  • Đào tạo kiến thức về Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) cho nhân sự của doanh nghiệp
  • Điều chỉnh các điều khoản trong hợp đồng kinh tế với các đối tác sao cho phù hợp với các yêu cầu liên quan của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS)
  • Dự trù trước các ảnh hưởng tiêu cực (nếu có) đến các chỉ số tài chính khi BCTC được chuyển đối sang Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) đế sớm có những kế hoạch phản ứng phù hợp.

Các dịch vụ liên quan